دوره آموزش تارت و پای

هزینه ثبت نام در دوره: 16,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/13
کد دوره : r671542839 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 0 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1398/8/10 تاریخ پایان دوره : 1398/8/13
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

دوره آموزش تارت و پای
محل برگزاری
مدرسان