دوره آموزش تارت و پای

هزینه ثبت نام در دوره: 16,000,000 ریال
وضعیت دوره : فعال تاریخ ثبت : 1398/7/13
تاریخ شروع دوره : 1398/8/10 تاریخ پایان دوره : 1398/8/13
نوع دوره : کارگاه آموزشی نوع تدریس : گروهی
پیش نیاز :

-

وسایل مورد نیاز :

-

اهداف دوره :

-

مفاد درسی :

-

دوره آموزش تارت و پای
نام محل برگزاری
مدرسان